Garantiemeting

Garantiemeting uit laten voeren?

Een garantiemeting wordt uitgevoerd om na te gaan of een installatie voldoet aan de afgegeven prestatiegaranties en eventueel door het bevoegd gezag gestelde eisen. Wij zijn specialisten in het uitvoeren van het energetisch deel van de garantiemeting.

Neem contact met ons op